Liturgische zaken

Wie het christelijk geloof beleeft vanuit haar ('geloof' is vrouwelijk in het Hebreeuw!) joodse bronnen, zal ook voor de liturgische momenten van het leven op zoek gaan naar gebeden, liederen, teksten, die dichter aansluiten bij de joodse belevingswereld van Jezus, zijn discipelen en de evangelisten, dan bij de klassieke christelijke theologie en dogmatiek van de afgelopen eeuwen. Daarbij is het goed te bedenken dat de joodse liturgische praktijk gebaseerd is op een ander mensbeeld en een andere opvatting over de relatie tussen God en mens dan de christelijke liturgische praktijk. In de boeken Christendom à la Jezus en Het mensbeeld van de Tora kun je daarover het nodige vinden.

Op deze pagina vind je een aantal teksten die wellicht behulpzaam kunnen zijn om bijzondere momenten in het leven te verbinden met een joodse beleving van het christendom.

Een gesprek over christelijke liturgie in joods perspectief - Peter van 't Riet & Piet Bremer - 2020
In oktober van dit jaar hadden wij een mailwisseling over ‘christelijke liturgie in joods perspectief’. Uit deze mailwisseling hebben we het volgende vraaggesprek samengesteld, dat wellicht ook voor andere lezers interessante... Meer/More info...
Openingsgebed - Bewerking: Peter van 't Riet - 2011
Onderstaand openingsgebed is geïnspireerd door het Mah-tovoe gebed, dat door sommige joden gezegd wordt bij het binnengaan van een synagoge op sjabbat en feestdagen. Mah-tovoe is te vinden in de siddoer van Dasberg (NIK, 1977, p. 1-2).... Meer/More info...
Geloofsbelijdenis - Peter van 't Riet - 2011
Christelijke geloofsbelijdenissen zijn meestal korte samenvattingen van de belangrijkste leerstellingen van de klassieke geloofsleer. In het jodendom spelen geloofsbelijdenissen een minder grote rol. Het Sjêma-Jisrael gebed zou als een... Meer/More info...
Hoofdgebed - Bewerking: Peter van 't Riet - 2011
Na de openingsgebeden en de geloofsbelijdenis (Sjema Jisrael) is het hoofdgebed het derde onderdeel van de dienst in de synagoge. In het Hebreeuws heet dit gebed het Amidah-gebed, ofwel het Staande-gebed, omdat het staande wordt uitgesproken. Een... Meer/More info...
Gebed om vergeving - Bewerking: Peter van 't Riet - 2011
In tegenstelling tot het christendom waarin 'zonde' tot de wezenstrekken van het mensbeeld behoort, speelt dit begrip in het jodendom alleen een functionele rol: als de mens verkeerd handelt (zonde), kan hij bij spijtbetuiging op vergeving en... Meer/More info...
Lofprijzingen voor de maaltijd - Bewerking: Peter van 't Riet - 2011
De maaltijd met brood en wijn is in het christendom eeuwenlang gevierd in de vorm van eucharistie of avondmaal als onderdeel van de eredienst en is dan direct verbonden met de klassieke theologie en dogmatiek van Jezus' vermeende offerdood. In het... Meer/More info...
De maaltijd na de dienst - Peter van 't Riet - 2011
De maaltijd is in het jodendom altijd een vorm geweest om de familieband, vriendschap en gemeenschappelijkheid te vieren. Omdat religie en dagelijks leven met elkaar verweven zijn staan maaltijden ook altijd in het teken van herinnering (gedenken)... Meer/More info...
Dankgebed na de maaltijd - Bewerking: Peter van 't Riet - 2011
Het joodse dankgebed na de maaltijd, dat te vinden is in de Siddoervertaling van Dasberg (Jeruzalem 1977, p. 345 e.v.), kan met enkele aanpassingen ook gebruikt worden door niet-joden die een joodse levensoriëntatie hebben. Het gebed bestaat... Meer/More info...
Doopformule - Bewerking: Peter van 't Riet - 2011
In mijn boek Christendom à la Jezus, hoofdstuk 8, heb ik laten zien dat de christelijke doop in de eerste joods-christelijke gemeenten niet anders was dan het joodse rituele bad dat bekeerlingen ondergingen bij hun overgang tot het... Meer/More info...
Gebed voor het wegdragen van een dode naar het graf - - 2011
Onderstaand gebed kan gebruikt worden direct voorafgaand aan het wegdragen van een dode naar het graf. De plaats waar dit wegdragen begint, kan men afhankelijk van de omstandigheden, nader bepalen. Dit gebed werd gezegd (weliswaar in de U-vorm)... Meer/More info...
Psalm 81 - Vertaling: Peter van 't Riet - 2011
Psalm 81 Deze psalm werd elke donderdagochtend in de tempel gezongen door de LevIeten. Het slot van de psalm (vers 15-17) laat zich zo lezen, dat wie zijn haat (tegenstand) tegen Israël laat varen en het respectvol behandelt, samen met... Meer/More info...
Psalm 103 - Vertaling: Peter van 't Riet - 2011
Psalm 103 is een psalm die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij een begrafenis in de afscheidsdienst of bij het graf. Meer/More info...
Psalm 118 - Bewerking: Peter van 't Riet - 2011
Psalm 118 behoort tot de zogenaamde koningspsalmen, psalmen die een rol speelden bij de troonsbestijging van de koningen van Israël. De inhoud is karakteristiek voor de visie van Israël op het koningschap. Niet alleen moet de koning een... Meer/More info...
En allerlei slag van volk ... (Exodus 12:38) - Will J. Barnard - 1979
Verslag van een doopdienst - Dit artikel werd eerder gepubliceerd in het tijdschrift: Eredienst (13, 3, 1979, p. 77-83). De lay-out is min of meer die van de oorspronkelijke publicatie. Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet