Liturgische teksten

Hoofdgebed - Bewerking: Peter van 't Riet - 2011

Na de openingsgebeden en de geloofsbelijdenis (Sjema Jisrael) is het hoofdgebed het derde onderdeel van de dienst in de synagoge. In het Hebreeuws heet dit gebed het Amidah-gebed, ofwel het Staande-gebed, omdat het staande wordt uitgesproken. Een andere naam is het Achttiengebed, omdat het oorspronkelijk uit achttien, tegenwoordig uit negentien lofprijzingen bestaat (op sjabbat worden er overigens maar zeven van gebruikt). Zoals ik in Zonder Tora leest niemand wel, hoofdstuk 3, heb laten zien, bevindt zich van dit hoofdgebed een samenvatting in het Evangelie van Lukas in de vorm van de lofzang van Zacharias (Lukas 1:68-79). Hieronder een poging om het nogal archaïsche gebed weer te geven in begrijpelijk Nederlands.

Hoofdgebed

Geprezen ben Jij, Eeuwige, onze God, God van Israël,
want Jij hebt omgezien naar je volk
en Je hebt het verlossing gebracht..

In het huis van David, je knecht,
heb Jij voor ons verlossing opgericht als een krachtige hoorn.
zoals Je gezegd hebt te zullen doen
door de mond van je heilige profeten van oudsher,
om ons te redden van onze tegenstanders
en uit de hand van allen die ons bestrijden.

Jij hebt vriendschap getoond aan onze vaderen
en steeds weer opnieuw je heilige verbond met hen in herinnering genomen,
de belofte die Jij beloofd hebt aan Abraham, onze vader,
dat Jij ons zou geven om zonder vrees,
en verlost uit de hand van onze tegenstanders,
Jou te dienen in heiligheid en gerechtigheid
voor jouw aangezicht, al onze dagen.

En wij mogen kinderen van de Allerhoogste heten,
als wij uitgaan voor het aangezicht van de Eeuwige
om zijn wegen te plaveien,
om aan de wereld te brengen:
kennis van verlossing
en vergeving van hun zonden
door de innige vriendschap van onze God.

Dan zal de hemelse dageraad naar ons omzien,
om hen te verlichten, die gezeten zijn
in duisternis en in schaduw van de dood,
en om onze voeten te richten op de weg van de vrede.

Geprezen ben Jij, Eeuwige, onze God, koning van de wereld,
die Israël en de volkeren zegent met vrede.

Amen.


This is the website of Peter van 't Riet