Liturgische teksten

Gebed om vergeving - Bewerking: Peter van 't Riet - 2011

In tegenstelling tot het christendom waarin 'zonde' tot de wezenstrekken van het mensbeeld behoort, speelt dit begrip in het jodendom alleen een functionele rol: als de mens verkeerd handelt (zonde), kan hij bij spijtbetuiging op vergeving en verzoening rekenen. Daarbij dient verzoening met de medemens vooraf te gaan aan verzoening met God. Pas als de verkeerd behandelde medemens tot drie keer toe weigert zich met de zondaar te verzoenen, is de zondaar van zijn plicht tot verzoening ontslagen. Zonde en vergeving zijn daarmee zaken van het dagelijks leven en nemen geen dominante plaats in in de joodse "theologie" en liturgie. Daarop is één uitzondering: Jom Kippoer (Grote Verzoendag), de dag waarop de synagogedienst geheel in het teken van bekering, vergeving en verzoening staat.

Hieronder volgt een oud gebed uit de synagoge dat ook door niet-joden gebruikt kan worden.

Gebed om vergeving

Barmhartig en vergevingsgezind als Hij is, 
gaat Hij niet tot vernietiging over,
maar brengt vaak zijn woede tot bedaren
en laat zijn verbolgenheid niet tot het uiterste komen (Psalm 78:38).

Eeuwige, weerhoud je medegevoel niet van ons,
laat je liefde en trouw ons steeds behoeden (Psalm 40:12).
Help ons, Eeuwige God, breng ons weer bijeen vanuit de volken,
om je heilige Naam dank te brengen
en met hulde over Je te roemen (Psalm 106:47).

Als Jij, God, overtredingen in herinnering zou houden,
wie, Eeuwige, kon er dan nog bestaan?
Maar bij Jou is vergeving, zodat Je gerespecteerd wordt (Psalm 130:3,4).
Behandel ons niet naar onze zonden
en vergeld ons niet naar onze overtredingen (Psalm 103:10).
Als onze overtredingen tegen ons zouden getuigen,
doe het dan terwille van je Naam (Jeremia 14:7).

Laat de gedachte aan ontferming en liefde bij Je bovenkomen,
want die zijn er van oudsher (Psalm 25:6).
Antwoord ons Eeuwige, in dagen van nood. 
Moge de Naam van de God van Jacob ons beschermen.
Eeuwige, help, Koning, antwoord ons als wij roepen.

Onze Vader, onze Koning, wees ons welwillend gezind en verhoor ons.


This is the website of Peter van 't Riet