Liturgische teksten

Psalm 103 - Vertaling: Peter van 't Riet - 2011

Psalm 103 is een psalm die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij een begrafenis in de afscheidsdienst of bij het graf.

Psalm 103

1. Prijs de Eeuwige, mijn ziel,
en heel mijn hart zijn heilige Naam.

2. Prijs de Eeuwige, mijn ziel,
en vergeet al zijn weldaden niet.

3. Hij die vergeeft alles wat je hebt misdreven,
die al je ziekten geneest.
4. Hij die je leven verlost van het graf,
die je kroont met liefde en zorg.
5. Hij die je levensjaren overstelpt met het goede,
zodat je jeugd zich vernieuwt als een adelaar.
6. Gerechtigheid doet de Eeuwige,
en recht aan allen die verdrukt worden.
7. Aan Mozes maakte Hij zijn wegen bekend,
aan de kinderen van Israël zijn daden.
8. Zorgzaam en genadig is de Eeuwige,
verdraagzaam en vol liefde.
9. Niet voor altijd blijft Hij redetwisten,
niet voor eeuwig duurt zijn boosheid.
10. Niet naar onze misdragingen maakt Hij het met ons,
niet naar onze onrechtvaardigheden behandelt Hij ons.
11. Zo hoog als de hemel is boven de aarde,
zo machtig is zijn liefde over wie Hem respecteren.
12. Zo ver het oosten is van het westen,
zover doet Hij onze overtredingen van ons.
13. Zoals een vader zorg draagt voor zijn kinderen,
zo draagt de Eeuwige zorg voor wie Hem respecteren.
14. Want Hij is het, die weet hoe wij gevormd zijn,
die er aan denkt dat wij stof zijn.
15. De mens, als gras zijn zijn dagen,
als een bloem op het veld, zo bloeit hij.
16. De wind gaat erover en hij verdwijnt,
en zijn plaats weet niet meer van hem.
17. Maar de liefde van de Eeuwige
is altijd en overal voor wie Hem respecteren,
en zijn gerechtigheid is voor de kinderen van de kinderen,
18. voor hen die zijn verbond nakomen,
en er aan denken zijn opdrachten te doen.
19. De Eeuwige vestigde zijn troon in de hemel,
zijn koningschap regeert over alles.

20. Prijst de Eeuwige, jullie die zijn boodschappers zijn,
sterke strijders, die zijn woord uitvoeren,
en die horen naar de stem van zijn woord.

21. Prijst de Eeuwige, al zijn legerscharen,
jullie die zijn helpers zijn, uitvoerders van zijn wil.

22. Prijst de Eeuwige, alles wat Hij gemaakt heeft,
op alle plaatsen waar Hij regeert.

Prijs de Eeuwige, mijn ziel!


This is the website of Peter van 't Riet