Tenach (OT)

Hieronder vind je vragen en antwoorden over diverse aspecten van Tenach (de Hebreeuwse bijbel, ook wel het "Oude Testament" genoemd).

De Tien Geboden/Woorden (1) - Peter van 't Riet - 2021
Vormen de Tien Geboden niet een contract waarbij God de verplichtingen van het volk gedeeltelijk heeft overgenomen door middel van het verzoeningswerk van Jezus als de Messias? - Vraag : Ik reageer naar aanleiding van je gedachtewisseling met iemand over de tekst van de Hebreeuwse Bijbel en dan met name over de twee stenen tafelen. Een uitleg die míj erg aanspreekt, is dat hier sprake is van een contract tussen... Meer/More info...
Selbsthass? (1) - Peter van 't Riet - 2020
Is er in Deuteronomium sprake van Selbsthass van Israël tegen het eigen heidense verleden? - Vraag : Ene Jan Assman, een egyptoloog uit Duitsland, verklaart dat in het boek Deuteronomium met ‘Kanaän’ eigenlijk het heidense verleden van Israël zelf is bedoeld. De haat tegen de Kanaänieten is in werkelijheid... Meer/More info...
Historiciteit van Bijbelverhalen (1) - Peter van 't Riet - 2020
Zijn de Exodusverhalen historisch echt gebeurd? - Vraag : Ene Jan Assman, een egyptoloog uit Duitsland, beweert, dat als er geen archeologische bronnen te vinden zijn, de verhalen over de Exodus louter verzinsel zijn. Hoe zie jij dat? Meer/More info...
Hemelvaart (2) - Peter van 't Riet - 2020
Kun je de hemelvaart van Elia lezen in combinatie met het einde van Mozes' leven? - Vraag : Kun je de hemelvaart van Elia in 2 Koningen 2:1-11 lezen in combinatie met het einde van Mozes’ leven? In de rubriek ‘Vragen en antwoorden - Nieuwe Testament’ op je website is alleen een toelichting te lezen bij Lucas... Meer/More info...
Job (1) - Peter van 't Riet - 2020
Is Job als rechtvaardige een speciaal geval of is zijn levensloop te generaliseren? - Vraag : In het bijbelboek Job noemen zijn vrienden zijn zonden als oorzaak van de rampen die Job overkomen. Maar later worden die door God aangemerkt als niet-zijnde de oorzaak. 1) Geldt dit alleen voor Job, omdat hij rechtvaardige was, of is... Meer/More info...
Elia-verhalen (1) - Peter van 't Riet - 2020
In 1 Koningen 19:5 wordt de profeet Elia naar het vijandige Aram gezonden om daar Hazaël tot koning te zalven. Werd hij daar zomaar toegelaten? - Vraag : Laatst stuitte ik op het verhaal over Elia in 1 Koningen 19. In vers 15 wordt de profeet Elia naar het vijandige Aram gezonden om daar Hazaël tot koning te zalven. Hoe is dat mogelijk? Werd een profeet uit een vijandig land... Meer/More info...
Gebruik van geweld (1) - Peter van 't Riet - 2019
Wat leert Numeri 20 ons over spreken tegenover slaan? - Vraag: In Numeri 20 wordt verteld dat Mozes en Aäron het volk niet in het land Kanaän mochten brengen, omdat Mozes heeft geslagen op de rots in plaats van ertegen te spreken. Kan hieruit de conclusie worden getrokken dat het volk niet... Meer/More info...
Jefta (1) - Peter van 't Riet - 2016
Hoort het verhaal in Richteren 11 over Jefta die zijn dochter offert, wel thuis in Tenach? En wat is de rabbijnse uitleg ervan? - Vraag : Het verhaal in Richteren 11 over Jefta die zijn dochter offert, is toch ongelofelijk? Hoort zo'n verhaal wel thuis in Tenach? En wat is de rabbijnse uitleg ervan? Meer/More info...
Derde tempel (3) - Peter van 't Riet - 2016
Zijn er in Tenach aanwijzingen voor een derde tempel en komt de offerdienst terug in de messiaanse tijd? - Vraag : Zijn er Tenachgedeelten of andere joodse bronnen, die wijzen op een mogelijke (derde) tempel in de messiaanse tijd? En in het verlengde daarvan, denk je dat de offerdienst dan zal terugkeren? Meer/More info...
Derde tempel (2) - Peter van 't Riet - 2016
Welke argumenten zijn er dat Ezechiël 40-42 niet over de derde tempel zou gaan? - Vraag : In het orthodoxe jodendom worden de hoofdstukken 40-42 van het profetenboek Ezechiël in het algemeen opgevat als wijzend op de derde tempel. Maimonides had deze interpretatie bijvoorbeeld ook. Bij Derde tempel (1) gaf je aan dat de... Meer/More info...
Derde tempel (1) - Peter van 't Riet - 2016
Waarom is het jodendom zo gereserveerd bij het nastreven van de herbouw van de derde tempel? - Vraag : Bij Chanoeka (1) (3e alinea) geeft je aan dat de rabbijnen altijd geprobeerd hebben het gebruik van geweld zo veel mogelijk af te zwakken. Denk je dat dit ook doorwerkt in de gereserveerdheid die er bij het merendeel van het (orthodoxe)... Meer/More info...
Pesachlam (3) - Peter van 't Riet - 2015
Levert Exodus 8:26 een argument voor de verbinding tussen het pesachlam en een Egyptische ramgod? - Vraag : De opvatting dat het pesachlam ontleend is aan een Egyptische lam- of ramgod, wordt ook wel gebaseerd op Exodus 8:22 (in andere bijbelvertalingen vers 26), hoewel het lam niet expliciet wordt genoemd. Levert deze tekst niet een sterk... Meer/More info...
Pesachlam (2) - Peter van 't Riet - 2015
Kan het pesachlam gelinkt worden aan het sterrenbeeld Ram dat door de Egyptenaren werd vereerd? - Vraag : In je antwoord bij Pesachlam (1) ontken je een link tussen het pesachlam (Exodus 12) en een Egyptische god. Maar ook op de website joodsleven.nl wordt deze link verondersteld. De Egyptenaren zouden het sterrenbeeld ‘Ram’... Meer/More info...
Pesachlam (1) - Peter van 't Riet - 2015
Heeft het pesachlam in Exodus 12 een Egyptische achtergrond? - Vraag : Wat vind je van de opvatting op sommige websites dat het pesachlam in Exodus 12 ontleend zou zijn aan een Egyptische afgod? De reden dat deze "afgod" geslacht moest worden, was in dat geval dat iedereen dan kon zien dat het... Meer/More info...
Doodstraf (1) - Peter van 't Riet - 2014
Hoe kunnen we het verhaal in Numeri 15 lezen over iemand die de doodstraf krijgt voor het sprokkelen van hout op sjabbat? - Vraag : In Numeri 15:32-36 lezen we over iemand die hout sprokkelt op de sjabbat en daarom – op Gods uitdrukkelijke bevel – ter dood wordt veroordeeld. Een soortgelijk verhaal staat ook in Leviticus 24:10-16 over iemand die de... Meer/More info...
Oude commentaren op Tenach (1) - Peter van 't Riet - 2014
Zijn Nieuwe Testament en andere boeken te beschouwen als oude commentaren op Tenach? - Vraag : Het Nieuwe Testament mag je op de eerste plaats beschouwen als een commentaar (in positieve zin) op Tenach (Oude Testament). Zijn er nog oudere commentaren op Tenach? En is de mondelinge Tora van de rabbijnen ook te beschouwen als... Meer/More info...
Vreemdelingen in Tenach (1) - Peter van 't Riet - 2014
Mochten vreemdelingen in Israël deelnemen aan de feesten? - Vraag : In Exodus 12:43 staat dat een vreemdeling niet mag eten van het paaslam tenzij hij besneden is. In Deuteronomium 16 wordt de vreemdeling bij het paasfeest niet vermeld, maar mag hij wel deelnemen aan het wekenfeest/pinksteren (sjavoe'ot).... Meer/More info...
Hebreeuwse meisjesnaam (1) - Peter van 't Riet - 2014
Is Jaëla een meisjesnaam en hoe spreek je die dan uit? - Vraag : Wij zijn in blijde verwachting en op zoek naar een mooie meisjesnaam. Nu vonden we de naam Jaëla in Nehemia 7:58. Is dit een jongens- of een meisjesnaam? In Richteren komt de naam Jaël voor als vrouwelijke naam, maar we vinden de... Meer/More info...
Tora en determinisme (3) - Peter van 't Riet - 2014
Wat bedoel je ermee dat de mens niet zo goed past in de evolutietheorie? - Vraag : Het antwoord bij "Tora en determinisme (2)" eindigt met de opmerking dat de mens niet zo goed in de evolutietheorie past. Wat bedoel je daar precies mee? Dat wij niet zo goed passen in 'survival of the fittest' bijvoorbeeld? Meer/More info...
Tora en determinisme (2) - Peter van 't Riet - 2014
Waarom kan de neurowetenschap geen uitspraak doen over de vrije wil? - Vraag : Kun je uitleggen waarom neurowetenschappers die beweren dat er geen vrije wil bestaat (zoals mijns inziens neurobioloog Dick Swaab), de grenzen van hun wetenschap verre te buiten gaan? Meer/More info...
Tora en determinisme (1) - Peter van 't Riet - 2014
Wat leert de Tora ons met betrekking tot het begrip 'determinisme'? - Vraag : Hoe verhoudt het filosofische concept 'determinisme' zich tot de opvattingen van de Tora? Meer/More info...
Ontstaan van de Tora (1) - Peter van 't Riet - 2013
Hoe kunnen we de tekst in Genesis 32:32 over het verbod op het eten van de heupspier verklaren als de Tora het onfeilbare Woord van God is? - Vraag : In sommige joodse kringen wordt gesproken over het "onfeilbaar Woord" dat aan Mozes geopenbaard is. De Tora die we bestuderen zou exact de Tora zijn zoals Mozes die op Sinai geopenbaard kreeg. Nu doet zich blijkbaar een probleem... Meer/More info...
Schepping uit het niets? (1) - Peter van 't Riet - 2013
Waarom zou God niet machtig genoeg zijn om uit het niets te scheppen? - Vraag : In je laatste nieuwsbrief schrijf je dat het in het scheppingsverhaal (Genesis 1) bij 'scheppen' meer om 'scheiden' dan om 'scheppen uit het niets' gaat. Maar waarom zou God niet machtig genoeg zijn om uit het niets te scheppen? Laatst was... Meer/More info...
De vertaling van Jesaja 9:5 (1) - Peter van 't Riet - 2013
Is Jesaja 9:5 wel goed vertaald? - Vraag : Ik zou wel eens willen weten, wat er in de originele tekst van Jesaja 9:5 staat, want ik kan me niet voorstellen dat mijn Bijbelvertaling met "Sterke God" goed is. Dan zou namelijk de Zoon van God ook God zijn en zelfs Eeuwige... Meer/More info...
Het woord 'Tora' (1) - Peter van 't Riet - 2013
Hoe hangt het woord 'Tora' samen met de Hebreeuwse woordstam 'jara'? - Vraag : Mij is verteld dat het woord 'Tora' komt van de Hebreeuwse stam 'jara(h)' wat 'werpen, gooien, schieten' zou betekenen. Iemand die leerstof "naar de leerling gooit" wordt dan een 'more(h)' genoemd. Nu weet ik niet anders dan dat... Meer/More info...
De dood van Aäron (1) - Peter van 't Riet - 2013
Waarom moest Aäron zo'n smadelijke dood ondergaan? - Vraag : In Numeri 20:22-29 lezen we over de dood van Aäron. Is het niet wreed dat een man met zoveel verdiensten vanwege een klein vergrijp zo vernederd wordt en ontkleed moet verdwijnen op een bergtop?  Meer/More info...
Ontstaan van het eerste scheppingsverhaal (1) - Peter van 't Riet - 2010
Hoe kun je weten wanneer het eerste scheppingsverhaal in Genesis 1:1 tot 2:3 geschreven is? - Vraag: Hoe kun je weten wanneer het eerste scheppingsverhaal geschreven is? In uw boek De filosofie van het scheppingsverhaal wordt gesteld dat dit tijdens de Babylonische ballingschap moet zijn geweest. Maar dat wordt niet verder aangetoond.... Meer/More info...
De bijbelse dagindeling (1) - Peter van 't Riet - 2009
En het was avond geweest en het was morgen geweest (Genesis 1:5) - Vraag: Op blz. 138 van je boek De filosofie van het scheppingsverhaal (2008) schrijf je het volgende bij Genesis 1:5 : "Opmerkelijk is de volgorde waarin avond of namiddag en ochtend in ons vers voorkomen. Sommige commentatoren merken op, dat... Meer/More info...
De uitroeiing van de Midianieten (1) - Peter van 't Riet - 2009
Hoe moeten we het wrede verhaal over de uitroeiing van de Midianieten in Numeri 31 lezen? - Vraag: In Numeri 31 wordt over een strafexercitie naar de Midianieten verteld die vrijwel geheel moeten worden uitgeroeid. Hoe moeten we dit wrede verhaal lezen? Meer/More info...
De dood van Mozes (2) - Peter van 't Riet - 2009
Waarom mocht Mozes in Numeri 20 niet op de rots slaan, terwijl hij dat in Exodus 17 juist wel moest doen? - Vraag: In Vraag&Antwoord De dood van Mozes (1) heb je bij Numeri 20 verklaard dat de rots staat voor de verharding van het volk tegenover God en Mozes, omdat het terug wil keren naar Egypte. Mozes mocht niet op die rots slaan maar moest er... Meer/More info...
De dood van Mozes (1) - Peter van 't Riet - 2009
Waarom mocht Mozes het beloofde land niet binnengaan? - Vraag: Bij het lezen van het Oude Testament stuitte ik op het gegeven dat Mozes het beloofde land niet binnen mocht, omdat hij gezondigd had bij het oplossen van het drinkwaterprobleem en op de rots sloeg, terwijl God hem had opgedragen om tot de... Meer/More info...
Zegen en vloek (1) - Peter van 't Riet - 2007
Hoe moeten we de zegeningen en de vele vervloekingen in Deuteronomium 28 opvatten? - Vraag: Wat is de betekenis van Deuteronomium 28? Waarom al die vervloekingen, vier keer zoveel als de zegeningen? Dit hoofdstuk doet mij denken aan de verhalen over de ballingschap, vervolgingen, ja zelf de sjoa. Of vul ik het dan te letterlijk... Meer/More info...
Mensbeeld van de Tora (1) - Peter van 't Riet - 2007
Hoe verhoudt het mensbeeld van de Tora zich tot een mogelijke ontwikkeling van een nieuwe mensensoort? - Vraag: De huidige biotechnische middelen stellen ons in staat zeer ingrijpende dingen te doen met de mensensoort als zodanig. Mijn stelling is dat alleen een bepaalde opvatting over de mens, n.l. de westers-rationalistische c.q. mechanistische,... Meer/More info...
Dodenrijk (1) - Peter van 't Riet - 2006
Wat is de ruimste betekenis van het Hebreeuwse woord sje'ool ( - Vraag: Wat is de ruimste betekenis van het Hebreeuwse woord sje'ool ("dodenrijk")? Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet