Bijbel

Hieronder vind je vragen en antwoorden over diverse aspecten van de Bijbel. Specifieke vragen over Tenach (Oude Testament) of Nieuwe Testament zijn opgenomen bij de betreffende rubrieken.

De tekst van de Hebreeuwse Bijbel (1) - Peter van 't Riet - 2021
Hoe is de tekst van de Hebreeuwse Bijbel tot stand gekomen? - Vraag : In hoeverre is het Bijbelhandschrift met de naam Codex Leningradensis belangrijk en waardevol voor het beter verstaan van de Bijbel? Meer/More info...
Historiciteit van Bijbelverhalen (1) - Peter van 't Riet - 2020
Zijn de Exodusverhalen historisch echt gebeurd? - Vraag : Ene Jan Assman, een egyptoloog uit Duitsland, beweert, dat als er geen archeologische bronnen te vinden zijn, de verhalen over de Exodus louter verzinsel zijn. Hoe zie jij dat? Meer/More info...
Profetie (1) - Peter van 't Riet - 2020
Waar komt het verschil in opvatting over profetie tussen Christendom en Jodendom vandaan? - Vraag : Jesaja 53 (met name de verzen 3-10), Daniël 7 (m.n. vers 13) en Daniël 9 (m.n. de verzen 24-27) worden door veel christenen aangehaald als Oudtestamentische profetieën waarin de latere komst van Jezus Christus (dé... Meer/More info...
Naastenliefde (1) - Peter van 't Riet - 2019
Is alleen iemand je naaste als je hem/haar in de ogen kunt zien? - Vraag : Ik heb altijd gedacht dat het artikel op Wikipedia over naastenliefde de clou ervan goed weergeeft. Waar komt dan uw idee vandaan dat de naaste iemand is die je in de ogen moet kunnen kijken? Meer/More info...
Offerdienst (1) - Peter van 't Riet - 2018
Wat is bij het offeren in de Bijbel de betekenis van het doden van een dier? - Vraag : Wat is bij het offeren in de Bijbel de betekenis van het doden van een dier? Meer/More info...
Satan (1) - Peter van 't Riet - 2017
Is satan altijd een concrete vijand in de Bijbel? - Vraag : De duivel of satan is in de Bijbel vaak een concrete vijand bijv. de Romeinen. Is dat altijd zo? Hoe wordt er in de Bijbelse traditie over de satan gedacht? En wat of wie is Lucifer en welke relatie heeft die met satan? Meer/More info...
Oude commentaren op Tenach (1) - Peter van 't Riet - 2014
Zijn Nieuwe Testament en andere boeken te beschouwen als oude commentaren op Tenach? - Vraag : Het Nieuwe Testament mag je op de eerste plaats beschouwen als een commentaar (in positieve zin) op Tenach (Oude Testament). Zijn er nog oudere commentaren op Tenach? En is de mondelinge Tora van de rabbijnen ook te beschouwen als... Meer/More info...
Gebedsgenezing (3) - Peter van 't Riet - 2014
Waarop is in het joodse gebed de hoop op genezing gebaseerd? - Vraag : In Gebedsgenezing (1) schrijf je: "Ook in de ergste gevallen kan er altijd hoop op genezing blijven." Waarop is die hoop dan gebaseerd? Op een natuurlijke genezing? En niet op een goddelijke ingreep? Meer/More info...
Gebedsgenezing (2) - Peter van 't Riet - 2014
Je stelt dat het jodendom geen genezing door rechtstreekse ingreep van God kent. Hoe zit dat dan met de genezing van Naäman door onderdompeling in de Jordaan? Was dat dan geen ingreep van God? - Vraag : Je stelt in Gebedsgenezing (1) dat het jodendom geen genezing door rechtstreekse ingreep van God kent. Maar hoe zit dat dan met de genezing van Naäman in 2 Koningen 5? Naäman deed uiteindelijk wat Elisa hem had opgedragen en... Meer/More info...
Gebedsgenezing (1) - Peter van 't Riet - 2014
Als in het jodendom niet wordt gebeden om lichamelijke genezing, hoe rijm ik dat dan met bijbelse genezingsverhalen? - Vraag : In een interview zegt u dat men in het jodendom niet bidt voor lichamelijke genezing, maar meer voor psychisch c.q. geestelijk welbevinden. Hoe moet ik meerdere psalmen dan verstaan waarin wel om uitredding uit lichamelijk lijden wordt... Meer/More info...
Bestaat God of is Hij een creatie van de menselijke geest? - Peter van 't Riet - 2014
Wat valt daar wetenschappelijk over te zeggen? En wat vanuit de bijbels-joodse traditie? - Vraag : Bestaat God of is Hij een creatie van de menselijke geest? Meer/More info...
Zonde en straf (1) - Peter van 't Riet - 2013
Hoe is de relatie tussen zonde en straf in de joods-bijbelse traditie? - Vraag : In de Bijbel komen we vaak de gedachte tegen van straf op de zonde. Welke relatie legt de bijbels-joodse traditie tussen zonde en straf? En wat is in dit verband de betekenis van de dood van Ananias en Saffira in Handelingen 5? Meer/More info...
Letterlijk Bijbellezen (2) - Peter van 't Riet - 2012
Hoe las men vóór de Verlichting de bijbelse verhalen? - Vraag : Mede door de historisch-kritische methode zijn wij de bijbelverhalen anders gaan lezen. Maar zijn er binnen het christendom ook vóór de tijd van de Verlichting mensen geweest die de bijbel niet letterlijk (als waar gebeurd)... Meer/More info...
Letterlijk Bijbellezen (1) - Peter van 't Riet - 2012
Lazen de joden in Jezus' tijd de Bijbelverhalen letterlijk? - Vraag : Hoe lazen de eerste joodse volgelingen van Jezus en de joden voor onze jaartelling de verhalen van het Oude Testament. Bijvoorbeeld het verhaal van de zondvloed en Noach en bijvoorbeeld het prachtige verhaal van Jona in de... Meer/More info...
De betekenis van de Leviathan (1) - Peter van 't Riet - 2009
Hoe moeten we de rol van de Leviathan in de Bijbel opvatten? - Vraag: In verschillende bijbelteksten komt de Leviathan voor als een groot mythologisch beest dat een bedreiging vormt voor God en de schepping. Ook in de Babylonische scheppingsmythen, waarvan de joden tijdens de Babylonische ballingschap kennis... Meer/More info...
Symbolisch Bijbellezen (1) - Peter van 't Riet - 2009
Moeten we de woestijnverhalen in Exodus en Numeri niet symbolisch in plaats van historisch lezen? - Vraag: In Vraag&Antwoord De dood van Mozes (1) en (2) geef je een symbolische uitleg voor de verhalen over het water uit de rots in Exodus 17 en Numeri 20. Laten ook de andere woestijnverhalen in de Tora zich meer symbolisch dan historisch lezen? Meer/More info...
De uitroeiing van de Midianieten (1) - Peter van 't Riet - 2009
Hoe moeten we het wrede verhaal over de uitroeiing van de Midianieten in Numeri 31 lezen? - Vraag: In Numeri 31 wordt over een strafexercitie naar de Midianieten verteld die vrijwel geheel moeten worden uitgeroeid. Hoe moeten we dit wrede verhaal lezen? Meer/More info...
Wrede bijbelverhalen (1) - Peter van 't Riet - 2008
Waarom staan er soms zulke wrede verhalen in de Bijbel zoals in Richteren 19 en 20? - Vraag: In Richteren 19 en 20 staat het afschuwelijke verhaal van een vrouw die verkracht wordt door de bewoners van de stad Gibea in het gebied van de stam Benjamin. Daarna organiseren de andere stammen van Israël een wraakactie tegen de stam... Meer/More info...
This is the website of Peter van 't Riet