Brochure

Philo van Alexandrië - Peter van 't Riet - 2017
De belangrijkste joodse wijsgeer uit de tijd van Jezus - Wegbereider voor het christendom

Folianti-reeks 40 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-43-7. Bestel nu bij Folianti.

Philo van Alexandrië was de belangrijkste filosoof van het hellenistische jodendom rond het begin van de christelijke jaartelling. In zijn omvangrijke werk heeft Philo een brug willen slaan tussen het joods-bijbelse gedachtegoed en de Griekse filosofie. 

Philo was een wat oudere tijdgenoot van Paulus, die zelf ook een hellenistische jood was. Voor het verstaan van Paulus, zoals we hem kennen uit zijn eigen brieven, is Philo erg belangrijk. Hoewel Philo’s opvattingen op veel punten verschilden van die van Paulus, zijn er ook veel overeenkomsten. Om het hellenistische jodendom uit Paulus’ tijd beter te kunnen begrijpen is het daarom zeer nuttig iets van Philo van Alexandrië en zijn geschriften af te weten. 

Philo’s poging om het bijbelse erfgoed te verenigen met de Griekse gedachtewereld heeft onder de rabbijnen geen navolging gevonden, maar onder de kerkvaders des te meer. Philo’s geschriften zijn dan ook alleen in de kerk overgeleverd. Daardoor heeft hij een groot stempel gedrukt op de ontwikkeling van de christelijke theologie. Een ontwikkeling die helaas de kerk heeft verwijderd van het Aramese jodendom waartoe Jezus behoorde.


This is the website of Peter van 't Riet