Brochure

Schriftelijke en mondelinge Tora - Peter van 't Riet - 2014
Hun ontstaan en hun onderlinge relatie

Folianti-reeks nr. 33 - Folianti, Zwolle - ISBN: 90-76783-32-1 - 24 pagina's. Bestel deze brochure bij Folianti.

In deze brochure bespreekt Peter van 't Riet het ontstaan van de schriftelijke en mondelinge Tora.

De schriftelijke Tora - de eerste vijf boeken van de Bijbel: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium - is sinds haar ontstaan omringd geweest door nog een andere Tora: de mondelinge Tora. Hoe zijn beide Tora's ontstaan en hoe verhouden zij zich tot elkaar?

In deze brochure tracht Peter van 't Riet die vraag te beantwoorden. Hij laat zien dat de schriftelijke Tora niet als één tekst door Mozes is opgeschreven, maar is gegroeid in de loop van Israëls eeuwenlange geschiedenis. Israëls samenleving maakte tussen 1300 en 500 vCJ een ontwikkeling door van een nomadensamenleving, via een landbouwsamenleving naar een door steden gedomineerde maatschappij met een centraal gezag. Al die fasen hebben hun neerslag gehad in de geschreven Tora. Pas in de tijd van Ezra (ca. 450 vCJ) kwam de definitieve redactie ervan tot stand. We kunnen dus beter spreken van de "Tora van Mozes tot Ezra". De schriftelijke Tora is voortgekomen uit mondelinge overleveringen - de monde-linge Tora - die volgens de joodse traditie ook bij Mozes is begonnen. In feite is de mondelinge Tora al ontstaan in de tijd van Abraham en gaat zij in het jodendom door tot de huidige dag.

Deze brochure geeft een boeiende schets van het ontstaan van beide Tora's en hun onderlinge samenhang.

Inhoudsopgave

1. Kort overzicht van Israëls geschiedenis
2. De schriftelijke Tora
3. Het ontstaan van de Tora
4. De mondelinge Tora
5. De inhoud van de mondelinge Tora
6. Tot slot
Literatuur


This is the website of Peter van 't Riet