Home

Welkom op de website van Peter van 't Riet

Auteur van boeken, brochures en artikelen en docent en spreker over het joodse karakter van de Bijbel en de betekenis van het Jodendom voor het Christendom. Voor de samenhang van zijn boeken en brochures kun je de rubriek Wegwijzer raadplegen. Voor nieuwe toevoegingen aan deze website de rubriek Nieuws.


Verkoop boeken via Amazon Nederland

De voorraden van sommige boeken van Peter van 't Riet zijn bij internetboekhandel Folianti zodanig geslonken dat een andere wijze van verkoop is gezocht. Geen grote voorraden meer met tijdrovende bestel-, betaal- en verzendprocedures, maar printing on demand via Amazon Nederland. Op die manier blijven de boeken voor een breed publiek verkrijgbaar. De boeken waar nog wel voorraden van zijn, blijven voorlopig verkocht worden bij boekhandel Folianti.


Leerhuiscursus in de Zwolse synagoge

In januari en februari 2023 gaf Peter van 't Riet op drie woensdagavonden een leerhuiscursus over het midrasjkarakter van de evangeliën in de synagoge van Zwolle. Midrasj is een joodse manier van verhalen vertellen, die we vandaag zouden kunnen omschrijven als 'narratieve theologie'. Het gaat in die verhalen om een theologische boodschap in het licht van de Tora en de joodse traditie. De evangeliën lezen als midrasj maakt de bedoeling van veel op het eerste gezicht moeilijke passages een stuk duidelijker. Ook de manier waarop de evangeliën zich tot elkaar verhouden kan er inzichtelijk mee worden gemaakt.

De cursus werd georganiseerd door de Stichting Judaica Zwolle en was toegankelijk voor iedere belangstellende. Elke avond besprak de docent met de deelnemers een of meer evangelieverhalen. Voorafgaand aan de tweede en derde avond is de deelnemers gevraagd een hoofdstuk uit het boek Zonder Tora leest niemand wel te bestuderen en daar vragen bij te formuleren. Die zijn tijdens de betreffende bijeenkomsten ingebracht. Het karakter van een leerhuis is immers dat er niet alleen geluisterd, maar ook gestudeerd wordt. Meer informatie over het boek kunt u hier vinden.


Nieuwe brochure in de Folianti-reeks nr. 45

Talenten en ponden - Twee verschillende gelijkenissen van Matteüs en Lukas

Folianti-reeks 45 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-63-5. Bestel nu bij Folianti.

De gelijkenissen van de talenten en de ponden
De gelijkenis van de talenten bij Matteüs (25:14-30) lijkt sterk op de gelijkenis van de ponden bij Lukas (19:11-27). Toch zijn er ook grote verschillen, die doorslaggevend zijn voor de betekenis en functie van beide verhalen. In deze brochure laat de auteur zien wie bedoeld is met de heer die op reis gaat; wat de betekenis van al die talenten en ponden is; waarom Lukas een gezantschap van burgers als tegenstanders van de heer heeft ingevoegd, dat bij Matteüs ontbreekt.

Deze brochure begint met een aantal misverstanden dat rond deze gelijkenissen bestaat, uit de weg te ruimen. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt wat de gebruikte beelden in beide verhalen hebben betekend in het Jodendom van de 1e eeuw CJ. Vervolgens komt naar voren wat de evangelisten met hun versie van de gelijkenis bedoeld kunnen hebben. Tot slot plaatst de auteur beide gelijkenissen in het grotere raamwerk van hun evangelie, waardoor de betekenis ervan verder wordt verdiept. Het blijkt dat deze gelijkenissen een rol speelden in de nogal verschillende messiaanse strategieën van Matteüs en Lukas om de komst van het koninkrijk Gods naderbij te brengen. Voor meer info: klik hier.


The Course of Paul's Life

Engelse vertaling van het boek De levensloop van Paulus
verschenen bij Folianti en verkrijgbaar via Amazon.nl

In mei 2022 verscheen de Engelse vertaling van het boek De levensloop van Paulus met als titel The Course of Paul's Life. De Engelse ondertitel luidt: Reconstructed from his Authentic Letters. In dit boek beschrijft Peter van 't Riet de levensloop van Paulus die tevoorschijn komt uit Paulus' zeven echte brieven zonder gebruik te maken van de gegevens uit de Handelingen der Apostelen. In het laatste hoofdstuk laat de auteur zien waarin Paulus' levensloop uit zijn brieven verschilt van die uit de Handelingen. Het levert een nieuwe kijk op Paulus op.

De auteur heeft het boek nu vertaald in het Engels daarbij geassisteerd door Pauline Gibson. Het boek is te verkrijgen op Amazon.nl als paperback zowel als e-book. Voor meer info over de inhoud van het boek: klik hier. Wilt u de Engelse vertaling aanschaffen of een Engelstalig familielid, vriend of bekende toesturen als cadeau: klik hier.


Heruitgave Joodse humor

Mijn boek over joodse humor 'Van Moos en Sam tot Abraham'
is opnieuw verschenen in paperback zowel als in e-boek vorm.

In het voorjaar van 2022 is een nieuwe uitgave verschenen bij Amazon.com. Het boek kan daar worden verkregen als paperback en als e-boek.

Dit boek geeft een op lichte toon geschreven overzicht van de joodse humor uit allerlei streken en eeuwen. Het laat zien dat joodse humor veel meer te bieden heeft dan alleen moppen over Sam en Moos. Veel joodse humor heeft de vorm van de witz: een kort verhaaltje over sprekende personen in een karakteristieke situatie met een duidelijke clou. Maar joodse humor kan allerlei vormen aannemen en tegenwoordig ook in beeld worden uitgedrukt.

Dit boek over joodse humor is geen verzamelbundel van joodse witzen en anekdotes, hoewel die er wel veel in voorkomen. Het is meer een persoonlijke speurtocht naar de bronnen en genres van de joodse humor met veel voorbeelden. Startend in het Nederland van na de Tweede Wereldoorlog (Max Tailleur en Meyer Sluyser) gaat de reis terug de geschiedenis in. Via de eerste helft van de 20ste eeuw neemt de schrijver de lezer mee naar het eind van de 18de eeuw toen de joodse witz ontstond in de vorm zoals we die nu kennen. Steeds worden achtergronden en omstandigheden belicht.

Daarna vervolgt de reis naar de tijd van de Talmoed. En zelfs de Bijbel blijkt veel belangrijker te zijn geweest voor het ontstaan van de joodse humor dan vaak wordt vermoed.


Interview met Israel Bible Center

Dr. Yeshaya Gruber interviewde Peter van 't Riet
over zijn boek
Luke, the Jew

In augustus 2021 werd ik geïnterviewd door dr. Yeshaya Gruber van het Israel Bible Center in Ramat Gan. Het interview ging over mijn boek Luke the Jew (Lukas de Jood), dat door hem ontvangen was als vernieuwend en een belangrijke bijdrage aan de studie van het Evangelie van Lukas en de Handelingen der Apostelen. Zijn vragen heb ik in mijn beste Engels zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Het hele interview duurde een uur en is in stukken van 20 minuten te vinden op de Engelstalige pagina Interviews van de website. Hieronder vind je de eerste 20 minuten.


Onlangs verschenen: de nieuwste brochure in de Folianti-reeks

Jochanan ben Zakkai - Grondlegger van het rabbijnse Jodendom
Folianti-reeks 44

Jochanan ben Zakkai was een van de belangrijkste joodse geleerden uit de 1e eeuw CJ. Behorend tot de verlichte en vredelievende farizese school van zijn leermeester Hillel heeft hij de brug weten te slaan tussen het Jodendom van vóór en van na de verwoesting van Jeruzalem in 70 CJ. Door zijn leerhuis in Javne werd hij na 70 de grondlegger van het huidige rabbijnse Jodendom.

In deze brochure volgen we eerst het leven van Jochanan ben Zakkai van zijn tijd als student in Jeruzalem via zijn verblijf als geleerde in Galilea en daarna terug in Jeruzalem tot aan de Joodse opstand in 66 CJ. Zijn dramatische vlucht uit de belegerde stad wordt beschreven en vervolgens zijn opbouwwerk in de kustplaats Javne. De brochure eindigt met een korte beschouwing over Jochanans betekenis voor het Jodendom tot de dag van vandaag.

Jochan ben Zakkai was tijdgenoot van Jezus, de apostelen en de evangelisten. Door kennis te nemen van zijn leven kunnen ook Christenen de joodse sfeer, waarin de evangeliën zich afspelen, beter leren begrijpen.

Voor meer informatie over deze brochure: klik hier. Voor aanschaf van de brochure: klik hier.


Nieuw verschenen: de Engelse vertaling van het boek

Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld

Begin juni 2021 verscheen de Engelse vertaling van het boek Paulus als kind van de Grieks-Romeinse wereld. Daarin beschrijft Peter van 't Riet de invloed van de Romeinse cultuur, de Stoïsch en Platonistische filosofie en de mysteriereligies op de zeven authentieke brieven van Paulus en op zijn theologie.

De Engelse titel van zowel het e-book als de paperback luidt: Paul, Child of the Greek-Roman World. De voortreffelijke vertaling werd verzorgd door Dick Broeren Sr. Als u op de titel klikt, komt u bij de aanbieding op Amazon.com.


Video-presentatie voor een digitale "leerdienst"

over "Is het Vierde evangelie anti-joods?"

Voor de Arboretumkerk in Wageningen zou ik op zondag 28 april 2021 een leerdienst verzorgen. Helaas kon deze wegens de coronamaatregelen geen doorgang vinden. In overleg met mijn contactpersonen heb ik een video gemaakt van mijn lezing over het onderwerp "Is het vierde evangelie anti-joods?". Deze video staat op YouTube, maar u kunt hem ook hieronder bekijken. Normalitair eindigt zo'n dienst met vragen en een gesprek. Heeft u vragen over de inhoud van de lezing dan kunt u die mailen naar folianti@hotmail.com.

Wilt u meer weten over het boek waaraan de lezing ontleend is, klik dan hier.

Over de inhoud van deze presentatie bereikten mij een aantal vragen die ik beantwoord heb in de rubriek Vragen & Antwoorden.


Onlangs verschenen: brochure in de Folianti-reeks

Het Sjêma-gebed, De geloofsbelijdenis van het Jodendom
Folianti-reeks 43

Het Sjêma-gebed is een van de belangrijkste gebeden van het Jodendom. Het wordt elke ochtend en avond gebeden. In deze brochure laat Peter van ‘t Riet zien hoe het gebed is samengesteld en wat de betekenis ervan is.

Na een beknopte inleiding volgen de teksten van het gebed en zijn inleidende en afsluitende lofzeggingen. Verscheidene woorden en woordgroepen worden aansluitend bij elk onderdeel toegelicht. Ook de wijze waarop de voorschriften die in het gebed vermeld staan, in praktijk worden gebracht, passeren de revue: de gebedsriemen (têfillien), de gebedsmantel (talliet) met kwasten (tsietsiet) en het kokertje aan de deurposten van het huis (mêzoezah).

Zo ontstaat een goed beeld over de betekenis van het joodse gebed en de joodse gebedspraktijk: God prijzen om wat Hij gedaan heeft en nog altijd doet voor zijn volk en voor de wereld en je als mens bezinnen op je levenstaak. Voor meer informatie over deze brochure: klik hier.

 


Andere publicaties van Peter van 't Riet kun je vinden op de pagina's:

 

This is the website of Peter van 't Riet