Home

Welkom op de website van Peter van 't Riet

Auteur van boeken, brochures en artikelen en docent en spreker over het joodse karakter van de Bijbel en de betekenis van het Jodendom voor het Christendom. Voor de samenhang van zijn boeken en brochures kun je de rubriek Wegwijzer raadplegen. Voor nieuwe toevoegingen aan deze website de rubriek Nieuws.


Het nieuwe Paulusboek is uit !!

Paulus' leertijd in Jeruzalem

Hoe joods was Paulus? De discussie of Paulus wel of niet binnen het Jodendom is gebleven, is de laatste decennia actueler dan ooit bij de uitleg van zijn brieven. Was hij voorafgaand aan zijn bekering tot Jezus de farizeeër voor wie velen hem houden? En is hij dat als christelijk prediker gebleven, zoals sommigen beweren?

Paulus is misschien wel de meest gecompliceerde bijbelschrijver. Zijn brieven zijn opgesteld in een ingewikkelde spreektaal. Zijn betoog springt vaak van het ene onderwerp op het andere. De tegenstellingen zijn meestal zwart-wit: vlees tegenover geest, werken tegenover geloof, de Wet van Mozes tegenover de Wet van Christus, slavernij tegenover vrijheid, enz. Veel achtergronden bij zijn gedachten schrijft hij niet op, omdat hij die bekend veronderstelt bij zijn lezers. Hoe is Paulus tot zijn theologie gekomen? Waar heeft hij binnen of buiten het Jodendom zijn inspiratie vandaan gehaald?

In deel 1 en deel 2 van Paulus’ jeugd en jonge jaren werd uitvoerig ingegaan op de invloed van het hellenistische Jodendom en de Grieks-Romeinse cultuur op Paulus’ brieven en theologie. In dit deel 3 (dat zelfstandig te lezen is) onderzoekt de auteur welke invloed Paulus heeft ondergaan van het Aramees sprekende Jodendom, waartoe de farizeeën, de apocalyptische schrijvers en de essenen (Qoemran) behoorden. Na een grondige kennismaking met deze vorm van Jodendom – die ook het Jodendom van Jezus en de evangelisten was – worden de brieven van Paulus daarmee vergeleken. Dat brengt de auteur tot een bijzondere conclusie over Paulus’ betrokkenheid bij de joodse groepen in het land Israël van de 1e eeuw CJ. En tot een duidelijk antwoord op de vraag of Paulus wel of niet binnen het Jodendom van zijn tijd is gebleven.

Voor meer informatie over het nieuwe, derde deel: Klik hier.

Om die 'moeilijke Paulus' te leren begrijpen vanuit zijn eigen tijd en religieuze milieu is de Paulus-trilogie Paulus' jeugd en jonge jaren een aanrader.

Leerhuiscursus in de Zwolse synagoge

In januari en februari 2023 gaf Peter van 't Riet op drie woensdagavonden een leerhuiscursus over het midrasjkarakter van de evangeliën in de synagoge van Zwolle. Midrasj is een joodse manier van verhalen vertellen, die we vandaag zouden kunnen omschrijven als 'narratieve theologie'. Het gaat in die verhalen om een theologische boodschap in het licht van de Tora en de joodse traditie. De evangeliën lezen als midrasj maakt de bedoeling van veel op het eerste gezicht moeilijke passages een stuk duidelijker. Ook de manier waarop de evangeliën zich tot elkaar verhouden kan er inzichtelijk mee worden gemaakt.

De cursus werd georganiseerd door de Stichting Judaica Zwolle en was toegankelijk voor iedere belangstellende. Elke avond besprak de docent met de deelnemers een of meer evangelieverhalen. Voorafgaand aan de tweede en derde avond is de deelnemers gevraagd een hoofdstuk uit het boek Zonder Tora leest niemand wel te bestuderen en daar vragen bij te formuleren. Die zijn tijdens de betreffende bijeenkomsten ingebracht. Het karakter van een leerhuis is immers dat er niet alleen geluisterd, maar ook gestudeerd wordt. Meer informatie over het boek kunt u hier vinden.


Nieuwe brochure in de Folianti-reeks nr. 45

Talenten en ponden - Twee verschillende gelijkenissen van Matteüs en Lukas

Folianti-reeks 45 - Folianti : Kampen. ISBN 978-90-76783-63-5. Bestel nu bij Folianti.

De gelijkenissen van de talenten en de ponden
De gelijkenis van de talenten bij Matteüs (25:14-30) lijkt sterk op de gelijkenis van de ponden bij Lukas (19:11-27). Toch zijn er ook grote verschillen, die doorslaggevend zijn voor de betekenis en functie van beide verhalen. In deze brochure laat de auteur zien wie bedoeld is met de heer die op reis gaat; wat de betekenis van al die talenten en ponden is; waarom Lukas een gezantschap van burgers als tegenstanders van de heer heeft ingevoegd, dat bij Matteüs ontbreekt.

Deze brochure begint met een aantal misverstanden dat rond deze gelijkenissen bestaat, uit de weg te ruimen. Vervolgens wordt duidelijk gemaakt wat de gebruikte beelden in beide verhalen hebben betekend in het Jodendom van de 1e eeuw CJ. Vervolgens komt naar voren wat de evangelisten met hun versie van de gelijkenis bedoeld kunnen hebben. Tot slot plaatst de auteur beide gelijkenissen in het grotere raamwerk van hun evangelie, waardoor de betekenis ervan verder wordt verdiept. Het blijkt dat deze gelijkenissen een rol speelden in de nogal verschillende messiaanse strategieën van Matteüs en Lukas om de komst van het koninkrijk Gods naderbij te brengen. Voor meer info: klik hier.


Interview met Israel Bible Center

Dr. Yeshaya Gruber interviewde Peter van 't Riet
over zijn boek
Luke, the Jew

In augustus 2021 werd ik geïnterviewd door dr. Yeshaya Gruber van het Israel Bible Center in Ramat Gan. Het interview ging over mijn boek Luke the Jew (Lukas de Jood), dat door hem ontvangen was als vernieuwend en een belangrijke bijdrage aan de studie van het Evangelie van Lukas en de Handelingen der Apostelen. Zijn vragen heb ik in mijn beste Engels zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Het hele interview duurde een uur en is in stukken van 20 minuten te vinden op de Engelstalige pagina Interviews van de website. Hieronder vind je de eerste 20 minuten.


Video-presentatie voor een digitale "leerdienst"

over "Is het Vierde evangelie anti-joods?"

Voor de Arboretumkerk in Wageningen zou ik op zondag 28 april 2021 een leerdienst verzorgen. Helaas kon deze wegens de coronamaatregelen geen doorgang vinden. In overleg met mijn contactpersonen heb ik een video gemaakt van mijn lezing over het onderwerp "Is het vierde evangelie anti-joods?". Deze video staat op YouTube, maar u kunt hem ook hieronder bekijken. Normalitair eindigt zo'n dienst met vragen en een gesprek. Heeft u vragen over de inhoud van de lezing dan kunt u die mailen naar folianti@hotmail.com.

Wilt u meer weten over het boek waaraan de lezing ontleend is, klik dan hier.

Over de inhoud van deze presentatie bereikten mij een aantal vragen die ik beantwoord heb in de rubriek Vragen & Antwoorden.


Andere publicaties van Peter van 't Riet kun je vinden op de pagina's:

 

This is the website of Peter van 't Riet