Home

Welkom op de website van Peter van 't Riet

Auteur van boeken, brochures en artikelen en docent en spreker over het joodse karakter van de Bijbel en de betekenis van het Jodendom voor het Christendom. Voor de samenhang van zijn boeken en brochures kun je de rubriek Wegwijzer raadplegen.


Nieuwe uitgave

Onze Vader, onze Koning

Joodse gebeden en gebedspraktijk uitgelegd aan christenen

In dit boekje geeft Peter van 't Riet een overzicht van de joodse gebedsopvattingen, de joodse gebedspraktijk en de belangrijkste synagogale gebeden.

Het boek is te koop op internet.

Wie als christen voor het eerst een synagogedienst bijwoont, kan van de ene verbazing in de andere vallen. Waarom gaat alles er zo anders toe dan in een christelijke kerk?

In dit boekje laat de auteur zien wat er allemaal anders is aan de joodse eredienst en uit welke achtergrond dat voortkomt. Gebed is in het Jodendom meestal geen vragen of smeken, maar wordt vooral gezien als zelfbezinning of meditatie. De biddende mens bezint zich op de vraag waar het in het menselijk leven in het hier en nu om gaat.

In dit boekje legt de auteur diverse aspecten van de joodse gebedsopvatting en gebedspraktijk uit aan christelijke lezers. Die gebedsopvatting heeft alles te maken met de wijze waarop joden zich verhouden tot God. Aan de orde komen het gebruik van de Hebreeuwse taal, individueel en gemeenschappelijk gebed, de wijze waarop gebeden geformuleerd zijn en veel andere zaken. Na kennis te hebben gemaakt met het joodse gebedenboek, de Siddoer, worden de belangrijkste gebeden besproken en inhoudelijk toegelicht. In het laatste hoofdstuk laat de auteur zien dat ook het Onze Vader een typisch joods gebed is.


Mijn nieuwste Paulusboek is uit !!

Paulus' leertijd in Jeruzalem

Hoe joods was Paulus? De discussie of Paulus wel of niet binnen het Jodendom is gebleven, is de laatste decennia actueler dan ooit bij de uitleg van zijn brieven. Was hij voorafgaand aan zijn bekering tot Jezus de farizeeër voor wie velen hem houden? En is hij dat als christelijk prediker gebleven, zoals sommigen beweren?

Paulus is misschien wel de meest gecompliceerde bijbelschrijver. Zijn brieven zijn opgesteld in een ingewikkelde spreektaal. Zijn betoog springt vaak van het ene onderwerp op het andere. De tegenstellingen zijn meestal zwart-wit: vlees tegenover geest, werken tegenover geloof, de Wet van Mozes tegenover de Wet van Christus, slavernij tegenover vrijheid, enz. Veel achtergronden bij zijn gedachten schrijft hij niet op, omdat hij die bekend veronderstelt bij zijn lezers. Hoe is Paulus tot zijn theologie gekomen? Waar heeft hij binnen of buiten het Jodendom zijn inspiratie vandaan gehaald?

In deel 1 en deel 2 van Paulus’ jeugd en jonge jaren werd uitvoerig ingegaan op de invloed van het hellenistische Jodendom en de Grieks-Romeinse cultuur op Paulus’ brieven en theologie. In dit deel 3 (dat zelfstandig te lezen is) onderzoekt de auteur welke invloed Paulus heeft ondergaan van het Aramees sprekende Jodendom, waartoe de farizeeën, de apocalyptische schrijvers en de essenen (Qoemran) behoorden. Na een grondige kennismaking met deze vorm van Jodendom – die ook het Jodendom van Jezus en de evangelisten was – worden de brieven van Paulus daarmee vergeleken. Dat brengt de auteur tot een bijzondere conclusie over Paulus’ betrokkenheid bij de joodse groepen in het land Israël van de 1e eeuw CJ. En tot een duidelijk antwoord op de vraag of Paulus wel of niet binnen het Jodendom van zijn tijd is gebleven.

Voor meer informatie over het nieuwe, derde deel: Klik hier.

Om die 'moeilijke Paulus' te leren begrijpen vanuit zijn eigen tijd en religieuze milieu is de Paulus-trilogie Paulus' jeugd en jonge jaren een aanrader.

Leerhuiscursus in de Zwolse synagoge

In februari en maart 2024 gaf Peter van 't Riet op drie woensdagavonden een leerhuiscursus over het Joodse karakter van het Evangelie van Lukas in de synagoge van Zwolle. Lukas is eeuwenlang voor een Griekse, niet-joodse evangelist gehouden. Maar de wijze waarop hij zijn evangelie heeft geschreven, kan beter worden gekenmerkt als midrasj. Dat is een joodse manier van verhalen vertellen, die we vandaag zouden kunnen omschrijven als 'joodse narratieve theologie'. Vanuit deze benadering worden veel op het eerste gezicht moeilijke passages in het Lukasevangelie een stuk duidelijker. Ook de verhouding van zijn evangelie tot die van de andere evangelisten kan er inzichtelijk mee worden gemaakt.

De cursus vond plaats op 28 februari, 13 en 27 maart van 19.45-21.45 uur. Zij werd georganiseerd door de Stichting Judaica Zwolle en was toegankelijk voor iedere belangstellende. Elke avond besprak de docent met de cursisten eerst een gedeelte uit het boek Lukas de Jood, dat vooraf door de deelnemers was gelezen. Daarbij stonden hun vragen centraal. Tijdens het tweede uur werd een verhaal uit het Evangelie van Lukas besproken en de joodse kenmerken ervan toegelicht.

Het karakter van een leerhuis is dat er niet alleen geluisterd wordt, maar ook gestudeerd. Meer informatie over het boek kunt u hier vinden.


Interview met Israel Bible Center

Dr. Yeshaya Gruber interviewde Peter van 't Riet
over zijn boek
Luke, the Jew

In augustus 2021 werd ik geïnterviewd door dr. Yeshaya Gruber van het Israel Bible Center in Ramat Gan. Het interview ging over mijn boek Luke the Jew (Lukas de Jood), dat door hem ontvangen was als vernieuwend en een belangrijke bijdrage aan de studie van het Evangelie van Lukas en de Handelingen der Apostelen. Zijn vragen heb ik in mijn beste Engels zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Het hele interview duurde een uur en is in stukken van 20 minuten te vinden op de Engelstalige pagina Interviews van de website. Hieronder vind je de eerste 20 minuten.


Andere publicaties van Peter van 't Riet kun je vinden op de pagina's:

 

This is the website of Peter van 't Riet