Home

Welkom op de website van Peter van 't Riet

Auteur van boeken, brochures en artikelen over het joodse karakter van de bijbel en de betekenis van het jodendom voor het christendom.


Nieuwe brochure in de Folianti-reeks :

De vasthoudende weduwe
Een gelijkenis van Lukas als politiek traktaat

In Lukas 18:1-8 vertelt Jezus een gelijkenis die meestal genoemd wordt naar de onrechtvaardige rechter die erin voorkomt. Maar er is meer voor te zeggen deze gelijkenis te noemen naar de vasthoudende weduwe die zijn tegenspeler is. In deze brochure laat Peter van ’t Riet zien dat deze gelijkenis zich laat lezen als een zeer beknopte samenvatting van Lukas’ messiaanse strategie. Dat was een strategie van vasthoudende dialoog met de Romeinse overheden om de positie van de Joden na de verwoesting van Jeruzalem in 70 CJ weer te herstellen. Vandaar dat deze gelijkenis kan worden opgevat als een religieus-politiek traktaat.

Voor meer informatie: klik hier. Om de brochure aan te schaffen: klik hier.


In 2015 verscheen van Peter van 't Riet :

Als een duif naar het land van de oorlog -

Het Bijbelboek Jona woord voor woord vertaald en toegelicht

De profeet Jona is het meest bekend van de storm op zee en van zijn verblijf in de grote vis die hem na drie dagen weer uitspuugt op het droge. Minder bekend is zijn gebed in de vis, zijn latere optreden in de grote stad Ninevé en zijn schermutselingen met een loofhut, een wonderboom, een worm, een verschroeiende oostenwind en niet in de laatste plaats met God. Maar wat hebben al die onsamenhangende beelden met elkaar te maken?

In dit boek worden veel aspecten van het Jonaverhaal besproken: woorden en uitdrukkingen in de Hebreeuwse tekst, de tijd waarin het is ontstaan (wat was het land van de oorlog?), verbindingslijnen met andere Bijbelverhalen, rabbijnse commentaren etc. De eigenaardige beelden blijken een samenhangend betoog te vormen dat enkele van Israëls meest fundamentele geloofsinzichten blootlegt. Dit boek biedt dan ook veel meer dan alleen een verklaring van het boek Jona. Het leent zich uitstekend voor zelfstudie, maar ook voor bespreking in leerhuizen en bijbelstudiegroepen. Meer weten over dit interessante boek? Klik dan hier. Wilt u het boek kopen? Klik dan hier.


In 2014 verscheen :

Joodse humor van Moos en Sam tot Abraham

In dit boek geeft Peter van ’t Riet een op lichte toon geschreven overzicht van de joodse humor uit allerlei streken en eeuwen. Hij laat zien dat joodse humor veel meer te bieden heeft dan alleen moppen over Sam en Moos, hoewel ook die een belangrijk genre vormen. Veel joodse humor heeft de vorm van de witz: een kort verhaaltje over sprekende personen in een karakteristieke situatie met een duidelijke clou. Maar joodse humor kan allerlei vormen aannemen en tegenwoordig ook in beeld worden uitgedrukt.

Het boek is geen moppenverzameling, maar een persoonlijke speurtocht naar de bronnen van de joodse humor. Meer weten over dit interessante maar tegelijk ook humoristische boek? Klik dan hier. Wilt u het boek kopen? Klik dan hier.

 


In 2012 publiceerde Peter van 't Riet :

De levensloop van Paulus :
Wat zijn brieven ons vertellen en wat Lukas ons verhaald heeft

Over Paulus zijn we uit twee bronnen geïnformeerd: uit zijn brieven en uit de Handelingen der Apostelen, het tweede boek van de evangelist Lukas. De meeste Paulusstudies behandelen de gegevens uit beide bronnen door elkaar. Maar doet men deze bronnen dan wel recht?

In deze studie over de levensloop van Paulus laat Peter van ’t Riet zien welke beelden van Paulus naar voren komen als zijn brieven en de Handelingen onafhankelijk van elkaar worden gelezen. Dan blijken er naast overeenkomsten ook grote verschillen te zijn, zo groot zelfs dat de auteur spreekt van een midrasjtransformatie die Lukas op Paulus heeft toegepast. Lukas blijkt niet de eerste kerkhistoricus te zijn geweest, maar een “narratief theoloog” die met zijn joodse “betoog in verhaalvorm” een messiaanse strategie heeft uitgestippeld die in veel opzichten verschilde van Paulus' eigen messiasopvattingen.

“De levensloop van Paulus” is een boek dat menig lezer aan het denken zal zetten.  Voor meer informatie over de inhoud: Klik hier. Voor aanschaf: Klik hier.


Heruitgave : Zonder Tora leest niemand wel

In 2010 verscheen de 2e herziene uitgave van dit boek
van Peter van 't Riet.

EEN BOEK DAT ZIJN ACTUALITEIT NIET VERLIEST

Na alle nieuwe inzichten die de laatste decennia zijn ontstaan over het joodzijn van Jezus, vraagt dit boek vooral aandacht voor de evangelisten als joodse verhalenvertellers. In dit boek laat Peter van 't Riet zien dat ook de evangelisten, net als Jezus, door en door joods zijn geweest en er niet op uit waren een nieuwe godsdienst te stichten los van het jodendom.   

Behandeld worden de Hebreeuwse gedachtewereld van de evangelisten, de schriftelijke en mondelinge tradities waarvan zij gebruik maakten, het joodse leven in hun verhalen en de midrasjmethode waarmee zij hun verhalen schreven. De laatste twee hoofdstukken gaan over de eeuwenlange verwijdering van het christendom ten opzichte van het jodendom, en over de nieuwe toenadering die er na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan.
Lees meer.


Heruitgave : Lukas de Jood

In 2009 verscheen de 3e herziene uitgave van dit boek
van Peter van 't Riet.

In 1984 verscheen de eerste uitgave van het boek "Lukas de Jood" op naam van Will J. Barnard en Peter van 't Riet. Het boek bevatte een pleidooi voor een andere kijk op dit evangelie en op de schrijver ervan, de evangelist Lukas. Met veel voorbeelden en argumenten liet het boek zien dat Lukas beter opgevat kan worden als een joodse auteur die schreef voor een joods publiek dan als een heiden-christelijk auteur die schreef voor een christelijk of heidens publiek. Eeuwenlang is Lukas in het christendom voor de enige Griekse bijbelschrijver gehouden. Dat nu blijkt niet juist te zijn. Het Lukas-evangelie en de Handelingen der Apostelen geven hun geheimen beter prijs als ze worden gelezen als joodse literatuur uit de eerste eeuw CJ.  Lees meer.

This is a comension.com website