Home

Welkom op de website van Peter van 't Riet

Auteur van boeken, brochures en artikelen over het joodse karakter van de Bijbel en de betekenis van het jodendom voor het christendom.


Nieuwe uitgave:


Paulus' jeugd en jonge jaren

Zijn vorming en scholing

in een hellenistisch-joods milieu

EEN NIEUWE KIJK OP PAULUS’ JEUGD
EN JONGE JAREN

Er bestaat een romantisch beeld van Paulus. Hij zou zijn geboren in een vroom, farizees-rabbijns gezin in de Klein-Aziatische stad Tarsus en al in zijn kindertijd met zijn ouders zijn verhuisd naar Jeruzalem. Daar zou hij zijn opgeleid bij de grote farizese geleerde Gamaliël I, een belangrijk leider van het Aramees sprekende Jodendom in het land Israël in de 1e eeuw CJ. Paulus zou op latere leeftijd vloeiend Hebreeuws, Aramees, Grieks en Latijn hebben gesproken. Grondig zou hij geschoold zijn in de farizese manier van bijbeluitleg. Maar klopt dat beeld wel? Is het wel in overeenstemming met de gegevens uit Paulus’ eigen brieven?

In dit boek laat Peter van 't Riet zien dat bovenstaand beeld van Paulus vooral gebaseerd is op de Handelingen der Apostelen, maar weinig of geen steun vindt in Paulus' eigen brieven. Uit zijn brieven doemt eerder het beeld op van een hellenistisch-joodse theoloog van wie de taal en manier van denken meer aansluiten bij het Hellenisme en het hellenistische, Grieks sprekende Jodendom van de eerste eeuw. Vanuit die achtergrond worden veel duistere passages in Paulus' brieven helder, ook voor moderne lezers.

Voor meer informatie: klik hier. Wilt u het boek aanschaffen: klik hier.


Heruitgave van het boek:


Christendom a la Jezus

Een herziening van het christelijk

geloof vanuit haar joodse bronnen

EEN NIEUWE VISIE OP GELOOF EN THEOLOGIE

Christendom en jodendom hebben veel gemeenschappelijks zoals de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament). Ook veel begrippen en opvattingen komen in beide godsdiensten voor zoals het geloof in één God, het belang van verlossing en verzoening, en de verwachting van een messias. Sommigen spreken over de “joods-christelijke traditie” alsof het om twee loten van eenzelfde stam gaat. Het christendom is echter wel uit het jodendom voortgekomen, maar het omgekeerde is niet het geval. Om zichzelf te kunnen verstaan hebben christenen het jodendom nodig. Welke betekenis heeft de joodse oorsprong voor het christelijk geloof?

Dit boek is geschreven vanuit de gedachte dat het christendom zich in de loop der eeuwen te ver heeft verwijderd van zijn joodse oorsprong zoals Jezus die onderwees en praktiseerde volgens de evangeliën. Daarom is het christelijk geloof aan herziening toe. Wat dat betekent zet de auteur uiteen aan de hand van diverse liturgische thema’s zoals de rol van de Bijbel in de eredienst, de religieuze feesten, de rustdag, de liturgische grondhouding, de opbouw van de eredienst, de aard van het gebed, de doop, de maaltijd en het begrip ‘verzoening’. Vanuit de joodse bronnen van het christendom biedt dit boek een herziening van het christelijk geloof met als doel een Christendom à la Jezus.

Voor meer informatie: klik hier. Om het boek aan te schaffen: klik hier.


In 2015 verscheen:


Als een duif naar het land van de

oorlog

HET BIJBELBOEK JONA WOORD VOOR WOORD
VERTAALD EN TOEGELICHT

De profeet Jona is het meest bekend van de storm op zee en van zijn verblijf in de grote vis die hem na drie dagen weer uitspuugt op het droge. Minder bekend is zijn gebed in de vis, zijn latere optreden in de grote stad Ninevé en zijn schermutselingen met een loofhut, een wonderboom, een worm, een verschroeiende oostenwind en niet in de laatste plaats met God. Maar wat hebben al die onsamenhangende beelden met elkaar te maken?

In dit boek worden veel aspecten van het Jonaverhaal besproken: woorden en uitdrukkingen in de Hebreeuwse tekst, de tijd waarin het is ontstaan (wat was het land van de oorlog?), verbindingslijnen met andere Bijbelverhalen, rabbijnse commentaren etc. De eigenaardige beelden blijken een samenhangend betoog te vormen dat enkele van Israëls meest fundamentele geloofsinzichten blootlegt. Dit boek biedt dan ook veel meer dan alleen een verklaring van het boek Jona. Het leent zich uitstekend voor zelfstudie, maar ook voor bespreking in leerhuizen en bijbelstudiegroepen.

Meer weten over dit interessante boek? Klik dan hier. Wil je het boek kopen? Klik dan hier.


Andere publicaties van Peter van 't Riet kun je vinden op de pagina's:

 

This is the website of Peter van 't Riet