Home

Welkom op de website van Peter van 't Riet

Auteur van boeken, brochures en artikelen over het joodse karakter van de Bijbel en de betekenis van het jodendom voor het christendom.


Nieuwste brochure in de Folianti-reeks

Oorlogsverhalen in Tenach

Folianti-reeks 41

Oorlogsverhalen in de Bijbel – en speciaal die in Tenach (Oude Testament) – zijn voor veel hedendaagse bijbellezers een steen des aanstoots. Wat moeten we nog aan met het vele bloedvergieten en met de vele doden die in deze verhalen vallen? Deze brochure laat zien dat er ook een andere kant is aan deze oorlogsverhalen, een kant die alleen opvalt als we ze lezen tegen de historische achtergrond van de bijbelse tijd. Dan blijkt dat er in Tenach sprake is van een ontwikkeling op het gebied van oorlog en geweld, die uiteindelijk in de richting van wereldvrede gaat. Lezen we Tenach als een boek over de ontwikkeling van Israëls visie op de wereld, dan kan er een richtinggevend perspectief aan ontleend worden, ook op het gebied van oorlog en vrede. Voor meer info: klik hier.


Nieuw

Vier Engelse vertalingen van boeken van Peter van 't Riet zijn nu

te koop bij Amazon.com: Klik hier om ze alle vier te vinden

       


Nieuwe uitgave:


Paulus' jeugd en jonge jaren

Zijn vorming en scholing

in een hellenistisch-joods milieu

EEN NIEUWE KIJK OP PAULUS’ JEUGD
EN JONGE JAREN

Er bestaat een romantisch beeld van Paulus. Hij zou zijn geboren in een vroom, farizees-rabbijns gezin in de Klein-Aziatische stad Tarsus en al in zijn kindertijd met zijn ouders zijn verhuisd naar Jeruzalem. Daar zou hij zijn opgeleid bij de grote farizese geleerde Gamaliël I, een belangrijk leider van het Aramees sprekende Jodendom in het land Israël in de 1e eeuw CJ. Paulus zou op latere leeftijd vloeiend Hebreeuws, Aramees, Grieks en Latijn hebben gesproken. Grondig zou hij geschoold zijn in de farizese manier van bijbeluitleg. Maar klopt dat beeld wel? Is het wel in overeenstemming met de gegevens uit Paulus’ eigen brieven?

In dit boek laat Peter van 't Riet zien dat bovenstaand beeld van Paulus vooral gebaseerd is op de Handelingen der Apostelen, maar weinig of geen steun vindt in Paulus' eigen brieven. Uit zijn brieven doemt eerder het beeld op van een hellenistisch-joodse theoloog van wie de taal en manier van denken meer aansluiten bij het Hellenisme en het hellenistische, Grieks sprekende Jodendom van de eerste eeuw. Vanuit die achtergrond worden veel duistere passages in Paulus' brieven helder, ook voor moderne lezers.

Voor meer informatie: klik hier. Wilt u het boek aanschaffen: klik hier.


Heruitgave van het boek:


Christendom a la Jezus

Een herziening van het christelijk

geloof vanuit haar joodse bronnen

EEN NIEUWE VISIE OP GELOOF EN THEOLOGIE

Christendom en jodendom hebben veel gemeenschappelijks zoals de Hebreeuwse Bijbel (het Oude Testament). Ook veel begrippen en opvattingen komen in beide godsdiensten voor zoals het geloof in één God, het belang van verlossing en verzoening, en de verwachting van een messias. Sommigen spreken over de “joods-christelijke traditie” alsof het om twee loten van eenzelfde stam gaat. Het christendom is echter wel uit het jodendom voortgekomen, maar het omgekeerde is niet het geval. Om zichzelf te kunnen verstaan hebben christenen het jodendom nodig. Welke betekenis heeft de joodse oorsprong voor het christelijk geloof?

Dit boek is geschreven vanuit de gedachte dat het christendom zich in de loop der eeuwen te ver heeft verwijderd van zijn joodse oorsprong zoals Jezus die onderwees en praktiseerde volgens de evangeliën. Daarom is het christelijk geloof aan herziening toe. Wat dat betekent zet de auteur uiteen aan de hand van diverse liturgische thema’s zoals de rol van de Bijbel in de eredienst, de religieuze feesten, de rustdag, de liturgische grondhouding, de opbouw van de eredienst, de aard van het gebed, de doop, de maaltijd en het begrip ‘verzoening’. Vanuit de joodse bronnen van het christendom biedt dit boek een herziening van het christelijk geloof met als doel een Christendom à la Jezus.

Voor meer informatie: klik hier. Om het boek aan te schaffen: klik hier.


Andere publicaties van Peter van 't Riet kun je vinden op de pagina's:

This is the website of Peter van 't Riet