Vragen & Antwoorden

Laatste avondmaal (1) - Peter van 't Riet - 2019
Waar komt de onjuiste vertaling "dit is het Verbond van mijn bloed" vandaan?

Vraag : Ik kom nogal eens tegen dat de vertaling: “dit is het Verbond van mijn bloed” vertaald moet worden als: “dit is mijn bloed van het Verbond'. De eerste vertaling zou berusten op 'vele eeuwen theologie en dogma's'. Wat zijn de redenen van de verkeerde eerste vertaling?

Antwoord : De onjuiste vertaling van Markus 14:24 en Matteüs 26:28 luidt bijvoorbeeld in de NBG-vertaling van 1951: "dit is het bloed van mijn verbond". Er staat in de grondtekst echter: "dit is mijn bloed van het verbond". Het eerste betekent dat Jezus door zijn dood een nieuw verbond heeft ingesteld. Dat is eeuwenlang de kerkelijke leer geweest en zo hebben de vertalers het gelezen. Het tweede, wat er werkelijk staat, betekent dat Jezus zijn leven gaf voor het bestaande Mozaïsche verbond tussen God en Israël. Zo hebben de evangelisten het bedoeld.

Het idee van een nieuw verbond komt bij de evangelisten niet voor (Lukas 22:19b-20 is een glosse). Het komt bij Paulus vandaan die Jezus tijdens zijn laatste maaltijd laat zeggen: "Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed." Voor Paulus is de letterlijke betekenis van de Wet van Mozes (het oude verbond) opgeheven en is er een geestelijke Wet van Christus (het nieuw verbond) voor in de plaats gekomen. De kerk heeft voor de opvatting van Paulus gekozen en de lezing van  de evangeliën daarop aangepast. Men was er immers vast van overtuigd dat er slechts één ware leer bestond. Voor de pluriformiteit in het toenmalige Jodendom en onder de eerste joodse aanhangers van Jezus heeft men in de kerk nooit oog gehad. Maar ja, dan moet je de evangeliën af en toe geweld aandoen.

Vandaag moeten we leren leven met een Nieuwe Testament waarin niet alle auteurs het altijd met elkaar eens zijn geweest.


This is the website of Peter van 't Riet